Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 20. júna 2017 o 9.00 hod.

 

 

 

 

 

P o z v á n k ana zasadnutie komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

20. júna 2017 (utorok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 19. apríla 2017.
3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
5. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
6. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 3/2017 „REGIONÁLNY ROZVOJ“.
7. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinského samosprávneho kraja pri implementácii RIÚS ŽK na roky 2014 – 2020.
8. Rôzne.
9. Záver.

S pozdravom
Spracovala Mgr. Lucia Bednárová
Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 15. júna 2017

 

Ing. Peter Kašuba v. r.
predseda komisie  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky