Stredná odborná škola technická v Čadci získala ocenenie SOPK Žilina

„Zlatý vavrín umenia a kompetencií - Cena za rozvoj regiónu“

 

 

 

 

Dňa 07.03.2017 získala Stredná odborná škola technická v Čadci ocenenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline „Zlatý vavrín umenia a kompetencií - Cena za rozvoj regiónu“ v kategórii Škola spoločensky zodpovedná. Spolu so SOŠ technickou v Čadci bolo ocenených ďalších šesť spoločností zo Žilinského kraja a jedna zahraničná inštitúcia. SOPK Žilina zároveň oslávila 25. výročie založenia.

Škola spolupracuje s SOPK od roku 1993 v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Bola jedným z piatich zakladajúcich členov sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania, ktorá má v súčasnosti 120 členov a  je v rámci SOPK najväčšou sekciou. Jej hlavným cieľom je vytvárať spojenie medzi školami a podnikateľským sektorom. Spoločne sa dosiahlo veľa významných legislatívnych zmien, pričom SOŠ technická v Čadci patrila medzi lídrov v rámci SR pri návrhoch na zmeny v legislatíve. 
V roku 1995 získal žiak školy Ľuboš Marčiš osvedčenie SOPK s číslom 00001 pri záverečných skúškach učebného odboru strojný mechanik. Odvtedy Osvedčenie SOPK získavajú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky počas štúdia ako aj pri ukončovaní štúdia skúškou.

Získané ocenenie je ukazovateľom správnej orientácie školy v oblasti úzkej spolupráce školy s podnikateľskou sférou pri praktickom vyučovaní žiakov. 
Škola pripravovala a aj v súčasnej dobe pripravuje absolventov pre konkrétnych zamestnávateľov. Záujem o takúto spoluprácu sa naďalej rozširuje, čoho príkladom je zvyšujúci sa počet žiakov v rámci systému duálneho vzdelávania.
Našou snahou bolo a je prispôsobiť odborné vzdelávanie potrebám konkrétnych firiem najmä po stránke technologickej. Firmy zavádzajú nové technológie do výroby, ale my školy bez ich pomoci nové technické zariadenia len ťažko získame. 
Veríme, že sa podarí tento nastúpený trend udržať.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky