Zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 8. septembra 2017 (piatok) o 9.30 hodine.

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

8. septembra 2017 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 22. júna 2017.
 3. Návrh na zmenu stanov Európskeho zoskupenia pre územnú spoluprácu TRITIA.
 4. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
 5. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu ŽSK za 1. polrok 2017.
 6. Výber štatutárneho audítora pre ŽSK na roky 2017 – 2018.
 7. Informácia o ďalšom prevádzkovaní dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca.
 8. Správa o priebehu prác opráv a rekonštrukcií mostov a ciest II. a III. triedy k 31.8.2017.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 11. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektov predkladaných v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 12. Návrh na zmenu Uznesenia 23/25 písm. c) zastupiteľstva z 3.7.2017.
 13. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 - 2020 a o plnení Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018 k 30.6.2017.
 14. Návrh na zánik členstva Žilinského samosprávneho kraja v záujmovom združení právnických osôb s názvom Vedecko – technologický park Žilina.
 15. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci medzi Moravskosliezskym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.
 17. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022.
 18. Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
 19. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ vo výške 216 000 € (96 000 € + 120 000 €).
 20. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017.
 21. Rôzne.
 22. Záver

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 31. augusta 2017

 

 

Ing. Milan Litva v. r.
predseda komisie 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky