Zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 6. septembra (streda) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. septembra (streda) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 22. júna 2017.
 3. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 na úseku vzdelávania.
 4. Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci medzi Moravskosliezskym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.
 5. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022.
 6. Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
 7. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ vo výške 216 000 € (96 000 € + 120 000 €).
 8. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu ŽSK za 1. polrok 2017.
 9. Výber štatutárneho audítora pre ŽSK na roky 2017 – 2018.
 10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 31. augusta 2017

 

 

Mgr. Branislav Tréger, PhD
predseda komisie     

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky