Zasadnutie komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 6. septembra 2017 (streda) o 9.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. septembra 2017 (streda) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 21. júna 2017.
  3. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 na úseku sociálneho zabezpečenia.
  4. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu ŽSK za 1. polrok 2017.
  5. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb ŽSK.
  6. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 31. augusta 2017

 

 

Mgr. Martin Barčík v. r.

predseda komisie  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky