Posunú nás inovácie vpred?

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Žilinskou univerzitou rozbehol ambiciózny projekt Žilinská inovačná politika

Posunú nás inovácie vpred?

Hneď zozačiatku vysvetlíme pár termínov.

inovačná politika:

   - zapojenie najnovších vedeckých poznatkov do politickej praxe

Innovating Regions in Europe – IRE (sieť inovatívnych regiónov v Európe):

   - je spoločnou platformou na spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti rozvoja regionálnych inovačných politík pre všetky regióny Európy

   - jej cieľom je umožniť regiónom prístup k inováciám a zároveň posunúť inovácie na prvé miesto priorít v politickej agende zúčastnených regiónov

   - už od roku 1994 získavajú európske regióny od Európskej komisie finančnú podporu na vytvorenie regionálnych inovačných stratégií – dodnes sa ich zapojilo viac ako 100

Mutual Learning Platform – MLP (vzájomná vzdelávacia základňa) pre výskum a inovácie v regiónoch EÚ:

   - jej cieľom je povzbudiť regionálnych tvorcov politiky, aby vzájomne zdieľali skúsenosti, učili sa a učili iných v prospech regiónov a aby sa aktívne zapájali do hospodárstva založenom na znalostiach

   - využíva už existujúce európske siete a štruktúry na inovatívnu podporu, administratívne je podporená zo sekretariátu siete IRE a bola spustená Európskou komisiou v marci 2005.

Európska únia často proklamuje, že Európa je zložená najmä z regiónov. Jej rozšírením v roku 2004 vzrástol počet obyvateľov o 12 %, ale hrubý domáci produkt sa zvýšil len o 5 %. Preto vznik MLP až tak veľmi neprekvapuje. Pri hľadaní efektívnych spôsobov, ako podporiť hospodársky rozvoj Európy, sa ako osvedčená ukazuje podpora regiónov a inovácií. Samozrejme, v každej členskej krajine EÚ sa úroveň vzťahov medzi štátom a samosprávou líši, jeden znak regionálnych inovačných stratégií je však spoločný – podporiť novú úroveň vzťahov medzi univerzitami, priemyslom a regionálnou vládou. V praxi to znamená začleniť najnovšie poznatky vedy, ktoré vzniknú na univerzitách, do bežného života.

Projekt Žilinská inovačná politika by mal spojiť predstaviteľov vedy, priemyslu a politiky Žilinského krajaA to je aj snahou projektu Žilinská inovačná politika (ZIP). Ako hovorí vedúci tohto projektu, prorektor Žilinskej univerzity Milan Dado: „Na počiatku výskumu a vývoja sú zdroje financií a na konci poznatky. Až dodnes však na Slovensku pretrváva veľká priepasť medzi výskumnými inštitúciami a reálnym životom. Poznatky pochádzajúce z výskumu a vývoja na ceste k praxi niekde strácajú. Z toho dôvodu sa v súčasnosti veľmi zdôrazňuje potreba spätnej väzby s reálnym prostredím. Touto spätnou väzbou sú práve inovácie, napríklad aj regionálne. Inovácie vytvárajú nové zdroje, ktoré môžu spätne tiecť do výskumu a vývoja, a vytvárajú tiež pridanú hodnotu pre zvýšenú konkurencieschopnosť, v tomto prípade Žilinského kraja.“

To, že tento cieľ je reálne naplniteľný, by mala potvrdiť spoluúčasť dvoch partnerských regiónov (Dolné Rakúsko a švédsky Sodermanland), ktoré majú v regionálnych inováciách za sebou aj praktické výsledky. Tie by mali byť v projekte Žilinská inovačná politika akýmsi svetlom v spleti teoretických úvah. Viac sa o ňom dozviete v nasledujúcom čísle Región Žurnálu.

(tm)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2006

Sekcie


Jazykové verzie webstránky