Žilinská inovačná politika a jej ciele

Konkrétnejšie predstavenie projektu regionálnej inovačnej stratégie v našom kraji

Žilinská inovačná politika a jej ciele

V minulom čísle sme vás v článku „Posunú nás inovácie vpred?“ oboznámili s problematikou tvorby regionálnych inovačných stratégií v Európskej únii. Jednou z nich je projekt Žilinská inovačná politika, na ktorého konci by sme mali vidieť a cítiť zlepšenú spoluprácu podnikateľských subjektov v Žilinskom kraji. Jeho koordinátorom je Žilinská univerzita, zastupujúca Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), v spolupráci so zahraničnými partnerskými regiónmi Dolné Rakúsko a Sodermanland zo Švédska.Žilinskú inovačnú politiku predstavil na konferencii vedúci projektu prof. Milan Dado zo Žilinskej univerzity

Úvodná konferencia k projektu sa konala 24. januára
v konferenčných priestoroch ŽSK. Prítomní zástupcovia stredných a vysokých škôl, regionálnych organizácií, firiem a regionálnych médií boli oboznámení s cieľmi Žilinskej inovačnej politiky (ZIP), s inováciami ako hybnou silou rozvoja súčasného podnikania, ale i skúsenosťami
s projektmi inovačných stratégií z partnerského regiónu Dolné Rakúsko.

Tento týždeň by sme sa pozreli na časový a obsahový rámec samotného projektu ZIP. Projekt bol spustený
v júni 2005. Má trvať 32 mesiacov a bude pracovať s rozpočtom 455-tisíc EUR.

Etapy projektu (v zátvorke čas trvania):

1. Riadenie projektu, kontrola, monitorovanie a koordinácia (mesiac 0–32):

   - vytvorenie štruktúry riadenia projektu.

2. Komunikácia, šírenie výsledkov, propagácia a budovanie regionálneho konsenzu (mesiac 0–32):

   - zvyšovať regionálne povedomie

   - zainteresovať všetkých regionálnych kľúčových hráčov v oblasti inovácií

   - dosiahnuť s nimi regionálny konsenzus a jednotnú komunikačnú platformu

   - výber expertov podieľajúcich sa na realizácii projektu

   - definovanie metodiky projektu a zhoda s kľúčovými hráčmi na cieľoch a pracovnom pláne projektu.

3. Výmena skúseností s realizáciou regionálnych inovačných stratégií (mesiac 0–32):

   - pri tvorbe stratégie a štruktúry ZIP využiť skúsenosti partnerov projektu.

4. Regionálne analýzy (mesiac 3–12):

   - SWOT analýza regiónu a analýza odvetví s rastovým potenciálom

   - výskum údajov o technologických odborných znalostiach a výskumných kapacitách v regióne a ich dostupnosť pre podniky

   - prvé závery s cieľom utvoriť strategický rámec a akčný plán pre podniky.

5. Stratégia a rámcový program ZIP (mesiac 10–24):

   - definovať strategický rámec a prioritné akcie pre kľúčové podnikateľské odvetvia v Žilinskom kraji a príprava akčného plánu pre inovačnú politiku.

6. Návrh a realizácia pilotných akcií (mesiac 20–32):

   - identifikovať, realizovať sledovať a vyhodnotiť projekty a akcie na dosiahnutie navrhnutých cieľov a stratégií.

7. Vytvorenie transregionálnych štruktúr (mesiac 26–32):

   - vytvoriť živú sieť, ktorá bude spájať partnerov projektu a bude slúžiť ako most existujúcich inovačných štruktúr s cieľom získať podrobnejšie informácie o externých zdrojoch na poli inovácií

   - rozširovať oblasť inovácií a propagovať podnikateľské aktivity medzi regiónmi

   - vytvoriť konkrétne kooperačné iniciatívy na poli inovácií.

Tieto zámery tvorcov Žilinskej inovačnej politiky sú v rétorike, s akou sa pri projektoch stretávame často. A častokrát zostane iba pri slovách… Nabudúce sa pozrieme do Dolného Rakúska, ktorého desaťročné praktické (!) skúsenosti s budovaním regionálnych inovačných stratégií radia tento región medzi desať najinovatívnejších v Európe. Skúsenosti tohto partnerského regiónu by mali pri budovaní ZIP výrazne pomôcť a korigovať pravdepodobné odchýlky od ambicióznych zámerov.

Momentálne sa tvorcovia ZIP stretávajú s podnikateľmi Žilinského kraja. Radi by ich podrobnejšie informovali o prínosoch projektu ZIP, a ďalšiu stratégiu tak vytvorili na základe skutočných potrieb firiem.

(tm)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.02.2006

Sekcie


Jazykové verzie webstránky