Aktuality IPC 2017


26. apríl 2017
Pozvánka na infoseminár k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ
Dňa 18. mája 2017 v čase od 10:00 do 15:00 hod. sa uskutoční na Úrade Žilinského samosprávneho kraja infoseminár k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa. Tieto výzvy by mali byť vyhlásené v máji s cieľom podporiť projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tvorbu lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň, tvorbu a rozvoj partnerstiev medzi MNO a verejnou správou, informovanie a zvyšovanie povedomia o verejných politikách a zapájanie partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Elektronický formulár prihlásenia na seminár

26.apríl 2017
Často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Operačný program: Výskum a inovácie

26. apríl 2017
OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje

24. apríl 2017
Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.
Operačný program: IROP

24. apríl 2017
Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie
Kód: OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01
Operačný program: Výskum a inovácie

21. apríl 2017
Usmernenie č. 4 k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu
Kód: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Operačný program: Výskum a inovácie

21. apríl 2017
Často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraných na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program: Výskum a inovácie

19. apríl 2017
Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Operačný program: Výskum a inovácie

18. apríl 2017
Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a usmernenie k spôsobu klasifikácie povinných príloh ŽoNFP (kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10).
Operačný program: IROP

13. apríl 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo nasledujúce dokumenty:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji
► Usmernenia č. 2 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Vzorové dokumenty k procesu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MH SR
Operačný program: Výskum a inovácie 

11. apríl 2017
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila:
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03
Operačný program: Výskum a inovácie
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03.
Operačný program: Výskum a inovácie  

11. apríl 2017
AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

11. apríl 2017
Dňa 6. apríla 2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.  
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

11. apríl 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola
Operačný program: Ľudské zdroje

11. apríl 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dve vyzvania na národné projekty. Vyzvania sú zverejnené na webovom sídle OP VaI v časti:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativny_priemysel/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_internacionalizacia_msp/
Operačný program: Výskum a inovácie 

10. apríl 2017
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo pozvánku na informačné semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Operačný program: Výskum a inovácie 

6. apríl 2017
MPRV SR zverejnilo na svojej webovej stránke „Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ .
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: IROP

4. apríl 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.
Operačný program: Výskum a inovácie

3. apríl 2017
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje 2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš).
Termín na predkladanie žiadostí: od 3.4.2017 do 31.7.2017  v čase do 15:30 hodiny
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

31. marec 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo „Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“.
Kód: IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: IROP

31. marec 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.
Operačný program : Výskum a inovácie

29. marec 2017
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017 Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (kód OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02).
Link: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/narodne-projekty/
Kód: OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02
Operačný program : Výskum a inovácie

29. marec 2017
Zverejnení aktualizácie riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020, ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, verzia III.
Operačný program : Rybné hospodárstvo

28. marec 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 nasledujúce pomôcky:
Test úplnosti ŽoNFP,
Test splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 14 (pre žiadateľa/partnera).
Operačný program : Výskum a inovácie

30. marec  2017
Dňa 29.03. 2017 sa v kongresovej sále ŽSK uskutočnil informačný seminár v rámci Operačného programu Výskum a inovácie  pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja.  Informačný seminár bol zameraný  k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu inovácii prostredníctvom výskumu a experimentálneho vývoja (kód : OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05) a určený pre cieľovú skupinu  fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie.  Prezentácie sa venovali týmto témam: základné informácie o výzve, príprava žiadosti o NFP, informácie k realizácii verejného obstarávania. V diskusnej časti zaznelo veľa podnetných otázok z praxe žiadateľov,  ktoré boli odborne zodpovedané prednášajúcimi zamestnancami z MH SR.
Operačný program: Výskum a inovácie


22. marec 2017
INFORMAČNÝ SEMINÁR (malé, stredné a veľké podniky) k Výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05) – možnosť prihlásiť sa je stále aktuálna.

20. marec 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).
Operačný program : Výskum a inovácie

20. marec 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.
Operačný program : Ľudské zdroje

20. marec 2017
Aktualizácia metodickej dokumentácie RO Operačný program Integrovaná infraštruktúra:

Operačný program : Integrovaná infraštruktúra

17. marec 2017
V súvislosti s pripravovaným vydaním  Usmernenia č. 1 k výzve „V ZŠ úspešnejší“  na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 si Vás dovoľujeme informovať, že predpokladaný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola bude 24.4.2017. Presný termín predĺženia bude uvedený priamo v Usmernení. Predĺženie nebude mať vplyv na predpokladaný začiatok realizácie projektov, t. j. od začiatku školského roka 2017/2018.
Operačný program : Ľudské zdroje

15. marec 2017
Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

15. marec 2017
Usmernenie č.3 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Usmernenie č. 3 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd
Usmernenie č. 1 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov
Operačný program : Kvalita životného prostredia

14.marec 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 7. marca 2017 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry.
Operačný program: Rybné hospodárstvo

14.marec 2017
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  dňa 14. 3. 2017 zverejnilo Výzvu č. 21 zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Operačný program : Kvalita životného prostredia

10. marec 2017
Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 10. marca 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie enrgetickej náročnosti verejných budov. Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19          
Operačný program: Kvalita životného prostredia

10. marec 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu č. 20 na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20
Operačný program : Kvalita životného prostredia

7. marec 2017
Na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená pozvánka na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05), ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich troch mestách:
Termín a miesto konania:
29. marca 2017 (streda) / Žilina
30. marca 2017 (štvrtok) / Košice
4. apríla 2017 (utorok) / Nitra

Pozvánku nájdete zverejnenú na:
https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_na_infoseminare_k_vyzve_/

7. marec 2017
MŠVVaŠ SR pripravuje vydanie Usmernenia č. 1 k výzve V ZŠ úspešnejší na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, ktorým sa predĺži termín uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola. Konkrétne termíny predĺženia budú uvedené priamo v Usmernení. Predĺženie nebude mať vplyv na predpokladaný začiatok realizácie projektov, t. j. od začiatku školského roka 2017/2018.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o vydaní často kladených otázok k výzve, tzv. FAQPOMÔCOK:

 • metodická pomôcka k platovému zaradeniu pedagogických asistentov a niektorých odborných zamestnancov
 • pomôcka k vyplneniu formulára žiadosti o NFP v ITMS2014+
 • vzor vyplnenia rozpočtu (všetky možné kombinácie oprávnených výdavkov)
 • kontrolný zoznam administratívneho overenia žiadosti o NFP (informatívny materiál pre žiadateľa)
 • Odkaz na webové sídlo:
  http://www.minedu.sk/17744-sk/oznam-k-vyzve-v-zakladnej-skole-uspesnejsi/

  6. marec 2017
  Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre pre žiadateľov k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktoré sa uskutočnia:
  10. 3. 2017 v Bratislave, 
  13.3.2017 v Košiciach,  
  23.3.2017 v Banskej Bystrici.

  Bližšie informácie nájdete na webovom sídle OP KŽP: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacne-seminare-k-vyzve-zameranej-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/.
  Záväzné potvrdenie Vašej účasti v termíne do 8. 3. 2017 pre Bratislavu a Košice a do 20.3.2017 pre Banskú Bystricu zaslaním e-mailu na adresu: 

  2. marec 2017
  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 22.11.2016 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).
  Nakoľko hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prebieha v rámci hodnotiacich kôl, dovoľujeme si upozorniť, že:

  TERMÍN UZAVRETIA 1. HODNOTIACEHO KOLA JE DŇA 03.03.2017.

  Všetky potrebné informácie k predmetným výzvam nájdete TU.

  1. marec 2017
  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 1. marca 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
  Výzva je zverejnená na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/

  INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE
  Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ organizuje informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov v rámci tejto výzvy, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich troch mestách:

• Žilina, 29.03.2017,
• Košice, 30.03.2017,
• Nitra, 04.04.2017.

Pozvánka a všetky potrebné informácie ohľadom seminárov budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.  

28. február 2017
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 28. februára 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 2.
Operačný program: Kvalita životného prostredia

27. február 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zverejnilo dňa 27. 2. 2017 v poradí 19. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)
Link na zverejnenú výzvu, vrátane jej príloh:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19          
Operačný program: Kvalita životného prostredia

27. február 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredi oznamuje, že dňa 24.02. 2017 bola zverejnená 17. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17          
Operačný program: Kvalita životného prostredia

27. február 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 18. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov zo zdrojov tohto operačného programu.
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18          
Operačný program: Kvalita životného prostredia

23. február 2017
Pozvánka na školenie k II. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“, ktoré sa bude konať dňa 08.03.2017 v Spojenej škole Martin
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

22. február 2017
Na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené dokumenty:
Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
Najčastejšie kladené otázky – FAQ – k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
Operačný program: IROP

20. február 2017
V dôsledku administratívneho pochybenia zo strany MŠVVaŠ SR došlo dňa 17. februára 2017 k zverejneniu nesprávnej verzie dokumentov Usmernenie č. 3 a textu výzvy (pochybenie sa týka dátumu uzávierky prvého hodnotiaceho kola).
Dokumenty zverejnené dňa 17. februára 2017 boli nahradené opravenými verziami dokumentov dňa 20. februára 2017.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017

Opravené verzie dokumentov sú k dispozícii TU.
Operačný program: Ľudské zdroje

15. február 2017
„AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ pre špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
Operačný program: IROP 

15. február 2017
AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ pre špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Operačný program: IROP

15. február 2017
„AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“ pre špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: IROP

15. február 2017
„AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ pre špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

15. február 2017
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 3, Konkrétny ciel 3.2 a Opatrenie 3.2.1
Operačný program: Rybné hospodárstvo

9. február 2017
Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Operačný program: Kvalita životného prostredia

9. február 2017
Operačný program www.op-kzp.sk zverejnil v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP zoznamy aktualizované k dnešnému dňu.
Zároveň Slovenská agentúra životného prostredia na webovom sídle OP KŽP zverejnila Aktualizáciu Príručky pre prijímateľa – SAŽP, verziu 3.0, platnú od 9. 2. 2017.

8. február 2017
Na webovom sídle www.op-kzp.sk bola zverejnená aktualizovaná Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty, verziu 1.7

7. február 2017
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje II. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

3. február 2017
Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto „projektový koordinátor“ informačno–poradenského centra na odbore európskych projektov a regionálneho rozvoja.

31. január 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
Súčasťou úpravy vo výzve je aj zmena termínov uzavretia hodnotiacich kôl nasledovne:

Hodnotiace kolo č. 1 z 3.2.2017 na 20.2.2017.
Hodnotiace kolo č. 2 z 20.3.2017 na 20.4.2017.

27. január 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili publikáciu pod názvom: „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Publikáciu vydal Úrad vlády Slovenskej republiky.
Cieľom publikácie je informovať podnikateľov o možnostiach zapojiť sa do implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Publikácia poskytuje prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov z pohľadu možností realizácie projektov podnikateľmi, o procese získania podpory, o dôležitých termínoch pri realizácií projektov, kontrolných mechanizmoch, pravidlách financovania a verejného obstarávania a množstvo ďalších užitočných informácií.

26. január 2017
Informačný seminár k výzve Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce – 15.2.2017 Košice a 16.2.2017 Banská Bystrica.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje

26. január 2017
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:
Súbor často kladených otázok – „FAQ“ vzťahujúcich sa k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! (pripravuje sa Usmernenie č. 2 k výzve, ktorým sa predĺži termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola predmetnej výzvy).
Aktualizáciu dokumentu upravujúceho zjednodušené vykazovanie výdavkov.

25. január 2017
MPRV SR v časti OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 2.
Operačný program: Rybné hospodárstvo

24. január 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dokument Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu a prieskumu trhu k výzvam na podporu MSP OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
Operačný program : Výskum a inovácie

24. január 2017
Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, Banská Bystrica, 01.02.2017.
Operačný program: Kvalita životného prostredia

12. január 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Operačný program: Ľudské zdroje

11. január 2017
Odborný seminár k výzve Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí – 31.01. 2017 Bratislava.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017
Odborný seminár k výzvam „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ a „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ - 23. 01. 2017 Banská Bystrica a 24. 01. 2017 Košice.
Kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01  
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017
Informačné semináre k výzve „V základnej škole úspešnejší“.
Kód výzvy: PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje

23. 1. 2017          Bratislava                                          
25. 1. 2017          Košice                                                
26. 1. 2017          Košice                                                
30. 1. 2017          Zvolen                                                
31. 1. 2017          Žilina

10. január 2017
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2.
Operačný program: Výskum a Inovácie

9. január 2017
Pozvánka na informačný seminár k  výzvam zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov - 19.01.2017 Banská Bystrica.
Kód výzvy:
OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Operačný program: Výskum a Inovácie

9. január 2017
Výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

5. január 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ 2016/4.2.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje

2. január 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky