Aktuality IPC 2017


15. február 2017
„AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ pre špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
Operačný program: IROP 

15. február 2017
AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ pre špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Operačný program: IROP

15. február 2017
„AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“ pre špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: IROP

15. február 2017
„AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ pre špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

15. február 2017
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 3, Konkrétny ciel 3.2 a Opatrenie 3.2.1
Operačný program: Rybné hospodárstvo

9. február 2017
Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Operačný program: Kvalita životného prostredia

9. február 2017
Operačný program www.op-kzp.sk zverejnil v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP zoznamy aktualizované k dnešnému dňu.
Zároveň Slovenská agentúra životného prostredia na webovom sídle OP KŽP zverejnila Aktualizáciu Príručky pre prijímateľa – SAŽP, verziu 3.0, platnú od 9. 2. 2017.

8. február 2017
Na webovom sídle www.op-kzp.sk bola zverejnená aktualizovaná Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty, verziu 1.7

7. február 2017
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje II. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

3. február 2017
Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto „projektový koordinátor“ informačno–poradenského centra na odbore európskych projektov a regionálneho rozvoja.

31. január 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
Súčasťou úpravy vo výzve je aj zmena termínov uzavretia hodnotiacich kôl nasledovne:

Hodnotiace kolo č. 1 z 3.2.2017 na 20.2.2017.
Hodnotiace kolo č. 2 z 20.3.2017 na 20.4.2017.

27. január 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili publikáciu pod názvom: „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Publikáciu vydal Úrad vlády Slovenskej republiky.
Cieľom publikácie je informovať podnikateľov o možnostiach zapojiť sa do implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Publikácia poskytuje prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov z pohľadu možností realizácie projektov podnikateľmi, o procese získania podpory, o dôležitých termínoch pri realizácií projektov, kontrolných mechanizmoch, pravidlách financovania a verejného obstarávania a množstvo ďalších užitočných informácií.

26. január 2017
Informačný seminár k výzve Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce – 15.2.2017 Košice a 16.2.2017 Banská Bystrica.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje

26. január 2017
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:
Súbor často kladených otázok – „FAQ“ vzťahujúcich sa k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! (pripravuje sa Usmernenie č. 2 k výzve, ktorým sa predĺži termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola predmetnej výzvy).
Aktualizáciu dokumentu upravujúceho zjednodušené vykazovanie výdavkov.

25. január 2017
MPRV SR v časti OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 2.
Operačný program: Rybné hospodárstvo

24. január 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dokument Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu a prieskumu trhu k výzvam na podporu MSP OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
Operačný program : Výskum a inovácie

24. január 2017
Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, Banská Bystrica, 01.02.2017.
Operačný program: Kvalita životného prostredia

12. január 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Operačný program: Ľudské zdroje

11. január 2017
Odborný seminár k výzve Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí – 31.01. 2017 Bratislava.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017
Odborný seminár k výzvam „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ a „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ - 23. 01. 2017 Banská Bystrica a 24. 01. 2017 Košice.
Kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01  
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017
Informačné semináre k výzve „V základnej škole úspešnejší“.
Kód výzvy: PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje

23. 1. 2017          Bratislava                                          
25. 1. 2017          Košice                                                
26. 1. 2017          Košice                                                
30. 1. 2017          Zvolen                                                
31. 1. 2017          Žilina

10. január 2017
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2.
Operačný program: Výskum a Inovácie

9. január 2017
Pozvánka na informačný seminár k  výzvam zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov - 19.01.2017 Banská Bystrica.
Kód výzvy:
OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Operačný program: Výskum a Inovácie

9. január 2017
Výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

5. január 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ 2016/4.2.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje

2. január 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky