Aktuality IPC 2017

 

12. január 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Operačný program: Ľudské zdroje

11. január 2017
Odborný seminár k výzve Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí – 31.01. 2017 Bratislava.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017
Odborný seminár k výzvam „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ a „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ - 23. 01. 2017 Banská Bystrica a 24. 01. 2017 Košice.
Kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01  
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017
Informačné semináre k výzve „V základnej škole úspešnejší“.
Kód výzvy: PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje

23. 1. 2017          Bratislava                                          
25. 1. 2017          Košice                                                
26. 1. 2017          Košice                                                
30. 1. 2017          Zvolen                                                
31. 1. 2017          Žilina

10. január 2017
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2.
Operačný program: Výskum a Inovácie

9. január 2017
Pozvánka na informačný seminár k  výzvam zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov - 19.01.2017 Banská Bystrica.
Kód výzvy:
OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Operačný program: Výskum a Inovácie

9. január 2017
Výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

5. január 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ 2016/4.2.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje

2. január 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky