Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa

 

SK verzia:

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“)

Partner projektu: Mesto Strumień 

Oprávnené výdavky spoločného projektu: 1 354 863,31 €

Dofinancovanie spoločného projektu: 1 151 633,79 € (85% - Európsky fond regionálneho rozvoja

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-SK-0025/16 bola uzatvorená medzi  Ministerstvom rozvoja a financií Poľskej republiky a Žilinským samosprávnym krajom dňa 7.4.2017 v súlade s rozhodnutím monitorovacieho výboru  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (ďalej len „Programu“).

Slovenská časť projektu:  

  • Celkové oprávnené výdavky: 1 088 822,37 €
  • Dofinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%): 925 499,01 €
  • Dofinancovanie zo Štátneho rozpočtu (10%): 108 882,23 €
  • Vklad slovenského partnera - ŽSK (5%) : 54 441,13 € (tzv. spolufinancovanie)

Realizácia projektu prispeje k ochrane a efektívnemu a trvalému využitiu spoločného kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského cezhraničia.  Cezhraničný poľsko–slovenský región, rovnako ako aj projektový partneri majú potenciál pre využitie spoločného dedičstva za účelom rozvoja spoločného regiónu. Obidvaja partneri sú vlastníkmi kultúrnych pamiatok cezhraničného významu, ktoré sa dajú využiť na propagáciu kultúrneho dedičstva cezhraničia, potrebujú však rekonštrukciu. 

BUDATÍNSKY ZÁMOK patrí medzi vyhľadávané turistické pamiatky. Leží na kultúrno-poznávacej trase „Hradná cesta“ na sútoku riek Váh a Kysuce a vedú k nemu značené turistické trasy a cyklotrasy. Časť budov sa podarilo v priebehu rokov zrekonštruovať, HOSPODÁRSKA BUDOVA, ktorá je určená na prezentáciu fenoménu drotárstva, sa práve z tohto projektu zrekonštruuje teraz. Výsledkom projektu bude v rámci inovácie aj mobilná aplikácia určená na propagáciu spoločného kultúrneho dedičstva po oboch stranách hranice.

Gmina Strumień je vlastníkom kultúrnej pamiatky historickej RADNICE, ktorá je najstaršou radnicou v Sliezkom vojvodstve a má tiež potenciál na využitie kultúrneho dedičstva pre rozvoj a propagáciu turizmu. V rámci projektu bude okrem obnovenia fasády RADNICE vytvorená multimediálna sála na propagáciu spoločného kultúrneho dedičstva po oboch stranách hranice. Na základe doterajších skúsenosti partneri zadefinovali nové možnosti ďalšej spolupráce v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. 

Zámocká záhrada, výsledok spolupráce oboch partnerov v minulom období stále dobre slúži na oddych domácim návštevníkom i turistom a hosťom z Poľska.

V rámci súčasnej spolupráce budú zrekonštruované a zmodernizované dve významné pamiatky spoločného poľsko-slovenského kultúrneho dedičstva. Predložený projekt prispieva svojimi aktivitami k naplneniu špecifického cieľa Programu, ktorým je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. 

Termín ukončenia investícií spoločného projektu: august 2018.

_________________________________________________________________

PL wersja:
Tytuɫ wspólnego projektu:  

Budatín-Strumień: wspóLpraca na pograniczu – etap 2 

Partner Wɫodący: Żyliński Kraj Samorządowy
Partner Projektu: Gmina Strumień 

Wartość wspóɫnego projektu: 1 354 863,31 €

Wartość dofinansowania wspóɫnego Projektu: 1 151 633,79 € (85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    

Umowa o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-SK-0025/16 byɫa podpisana mędzy Ministerstwem Rozwoju i Finansów a Żylińskim Krajem Samorządowym dnia 7-ego kwietnia 2017r. zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na ochronę i efektywne oraz długofalowe wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza. Transgraniczny region polsko-słowacki, podobnie jak partnerzy projektu, posiada potencjał niezbędny do tego, aby wspólne dziedzictwo zostało wykorzystane do celów rozwoju wspólnego regionu. Obydwaj partnerzy są właścicielami zabytków o charakterze transgranicznym, które można wykorzystać na propagację dziedzictwa kulturowego obszaru transgranicznego, potrzebna jest jednak ich rekonstrukcja.

BUDATIŃSKI ZAMEK należy do często odwiedzanych zabytków turystycznych. Leży na szlaku edukacyjno-poznawczym „Droga zamkowa”, u zbiegu rzek Váh i Kysuca. Prowadzą do niego liczne oznakowane szlaki turystyczne i szlaki rowerowe. Część budowli udało się na przestrzeni lat zrekonstruować. BUDYNEK GOSPODARCZY, który przeznaczony jest pod przygotowanie ekspozycji fenomenu druciarstwa po obydwóch stronach granicy, zostanie zrekonstruowany właśnie w ramach niniejszego projektu. Efektem końcowym projektu w ramach innowacji będzie aplikacja mobilna przeznaczona do propagacji wspólnego dziedzictwa kulturowego po obydwóch stronach granicy. 

Gmina Strumień jest właścicielem zabytku – historycznego RATUSZA, który jest najstarszym ratuszem na terenie województwa śląskiego i który również posiada potencjał do wykorzystania w zakresie rozwoju i propagacji ruchu turystycznego. W ramach projektu, oprócz odnowienia fasady, zostanie stworzona sala multimedialna do propagowania wspólnego dziedzictwa po obydwóch stronach granicy. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń partnerzy zdefiniowali nowe możliwości współpracy w dziedzinie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Ogród zamkowy, wynik współpracy obydwóch partnerów w okresie minionym, nadal dobrze służy i jest wykorzystywany do celów wypoczynkowych dla odwiedzających go mieszkańców, turystów oraz gości z Polski.

W ramach obecnej współpracy zrekonstruowane i zmodernizowane zostaną dwa znaczące zabytki wspólnego polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego. Złożony projekt poprzez zaplanowane działania spełniać będzie specyficzny cel Programu, którym jest intensyfikacja zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego przez turystów i odwiedzających.

Termin zakończenia inwestycji wspólnego projektu: sierpień 2018 r.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky