Odbor investícií

NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU INVETÍCIÍ

(1) Odbor investícií riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci.

(2) Odbor investícií:
a) sústreďuje požiadavky na akcie investičného charakteru a ich vyhodnocovanie,
b) zodpovedá za posudzovanie a vyhodnocovanie stavebných investícií alebo jednotlivých častí investičných celkov,
c) zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v sociálnej oblasti, v oblasti školstva, kultúry a zdravotníctva,
d) zodpovedá za vedenie registra investícií a vedie štatistické výkazy investícií,
e) pripravuje podklady k rozpočtu samosprávneho kraja,
f) zabezpečuje investičnú činnosť pre úrad a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
g) pripravuje a zabezpečuje realizáciu stavieb alebo technologické časti stavieb samosprávneho kraja a vykonáva dohľad nad realizáciou prebiehajúcich stavieb,
h) eviduje a sleduje plnenie investičných akcií v priebehu realizácie,
i) predkladá návrhy na technické, vecné, ekonomické a právne riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,
j) zúčastňuje sa na spracovaní a príprave projektovej dokumentácie stavieb,

k) v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu plní úlohy súvisiace s prípravou a čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť investícií a verejného obstarávania.

Kontakt - zamestnanci odboru


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.11.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky