Zmluvy 01. - 06. 2017

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
981/2016/OI ZoD: „SZŠ Žilina – stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením – I. etapa“ + Príloha 2.1.2017
1007/2016/OI Licenčná zmluva 2.1.2017 
1006/2016/ODaÚP  PARTNERSKÁ DOHODA - Dohoda medzi vedúcim partnerom a partnermi o realizácii projektu v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE «CE55» «RUMOBIL» + Príloha (anglická verzia zmluvy)  2.1.2017 
18/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  3.1.2017 
4/2017/OSV  Zmluva č. 4/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
11/2017/OSV  Zmluva č. 11/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
7/2017/OSV  Zmluva č. 7/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
8/2017/OSV  Zmluva č. 8/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
9/2017/OSV  Zmluva č. 9/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
5/2017/OSV  Zmluva č. 5/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  5.1.2017 
12/2017/OSV  Zmluva č. 12/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  5.1.2017
20/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.1.2017 
26/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.1.2017 
6/2017/OSV  Zmluva č. 6/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  9.1.2017 
3/2017/OSV  Zmluva č. 3/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
2/2017/OSV  Zmluva č. 2/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
16/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
25/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
22/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
21/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
24/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
23/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
19/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
10/2017/OSV  Zmluva č. 10/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  9.1.2017 
1/2017/OSV  Zmluva č. 1/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
987/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.1.2017 
878/2016/OI  ZoD: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,14 – 7,9“ 11.1.2017 
628/2016/OI  Dodatok č. 1 k ZoD 628/2016/OI: Spojená škola Rosinská cesta, Žilina – II. etapa – rekonštrukcia budovy telocvične + Príloha 1, Príloha 2 12.1.2017 
31/2017/OIaZV  Rámcová dohoda    12.1.2017
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.1.2017
28/2017/OI  ZoD „Dopravná akadémia, Žilina – interiérové a technické vybavenie odborných učební, Rosinská 2, Žilina.“  13.1.2017 
34/2017/OSM  Delimitačný protokol č. 6/2016  16.1.2017 
36/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  17.1.2017 
38/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  17.1.2017 
30/2017/OI  ZoD: ,,Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie." + Príloha 17.1.2017 
35/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  19.1.2017 
714/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD na prípravu PD č.714/2016/OI: „Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia “blok C“- I. etapa.“ 19.1.2017 
41/2017/OEPaRR  ZoFP + Príloha 19.1.2017 
2/1998/OSM  Dodatok č. 15 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  20.1.2017 
43/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  24.1.2017 
44/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  24.1.2017
45/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  24.1.2017 
1007/2012/OKaCR  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2012/1200/2109 zo dňa 12.10.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 24.6.2015  27.1.2017 
85/2016/OKaCR  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.2.2016  27.1.2017 
32/2017/OI  ZoD: „Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin – stavebné úpravy – rekonštrukcia plochej strechy so zateplením“ + Príloha 27.1.2017 
47/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  27.1.2017 
46/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  27.1.2017 
48/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2017  27.1.2017 
49/2017/OSM  Zmluva o združení + Príloha 30.1.2017 
50/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  30.1.2017 
33/2017/OI  ZoD: „Gymnázium Varšavská cesta, Žilina – stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení.“ + Príloha  30.1.2017 
532/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD č.532/2016/OI: „Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – urgentný príjem“  30.1.2017 
51/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha  31.1.2017
54/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  2.2.2017 
29/2017/OSM  Rámcová kúpna zmluva  2.2.2017 
56/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.2.2017 
57/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2017  6.2.2017 
58/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  6.2.2017 
59/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  6.2.2017 
60/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
61/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
63/2017/OIaZV Zmluva o spolupráci  7.2.2017
64/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
65/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
66/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
67/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  7.2.2017 
68/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 5/2017  7.2.2017 
70/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku + Príloha 8.2.2017 
71/2017/OSM  Protokol č. 04072/2016-UVOP-U00107/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC  8.2.2017 
73/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 14/2017  9.2.2017 
74/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  9.2.2017 
78/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  10.2.2017 
42/2017/OI  ZoD: „Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina- stavebné úpravy podlahy v športovej hale“ + Príloha 1, Príloha 2 13.2.2017 
62/2017/OI  ZoD: „Sanácia zosuvov na ceste III/2262 (Dolný Kubín – Záskalie) – oprava úseku cesty v km 0,280  - 0,310  a 0,380 – 0,410“ + Príloha 1, Príloha 2 14.2.2017 
69/2017/OI  ZoD: „Rekonštrukcia oporného múra cesty II/541 Buková – Veľké Rovné“ + Príloha 1, Príloha 2 14.2.2017 
53/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  14.2.2017 
72/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena 14.2.2017 
101/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
102/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
103/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
104/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
105/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.2.2017 
100/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  14.2.2017 
106/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  16.2.2017 
107/2017/ODaÚP  Zmluva  o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  16.2.2017 
108/2017/ODaÚP  Zmluva  o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  17.2.2017 
55/2017/OI  ZoD: „Cyklodopravná trasa – Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec – Vrútky –Martin, mimo cestného telesa I/18.“  17.2.2017 
110/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  17.2.2017 
7/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
8/2017/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
9/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
5/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
12/2017/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2017 
76/2017/OSV  Zmluva č. 76/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  20.2.2017 
109/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  21.2.2017 
112/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  21.2.2017 
4/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2017 
11/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2017 
94/2017/OSV  Zmluva č. 94/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2017 
52/2017/OI  ZoD: „Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy miestnosti pod terasou.“  21.2.2017 
504/2010/ODaÚP   Nájomná zmluva  - dodatok č. 1  22.2.2017 
10/2017/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
6/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
89/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
90/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
92/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
98/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
87/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
88/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
84/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
83/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
85/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
91/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
79/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
82/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
81/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
113/2017/ODaÚP  Zmluva  o spolupráci  22.2.2017 
80/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.2.2017 
86/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.2.2017 
114/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  23.2.2017 
95/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.2.2017 
116/2017/OSM  Dohoda č. 59/2016 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  23.2.2017 
795/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Gymnázium Rajec – vybudovanie plynovej kotolne, prípojky plynu a vodovodnej prípojky“.  23.2.2017 
97/2017/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
96/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
77/2017/OSV  Zmluva č. 77/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
93/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  24.2.2017 
858/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „ZpS a DSS PARK, Čadca – stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu“  24.2.2017 
112/2014/OF  Dodatok č.3 k zmluve o úvere  27.2.2017 
817/2015/OF  Dodatok č.2 k zmluve o úvere  27.2.2017
117/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  27.2.2017 
118/2017/OPaVO Kúpna zmluva  27.2.2017 
119/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  27.2.2017 
120/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  27.2.2017 
111/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  27.2.2017 
99/2017/OI  ZoD: „LNsP Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a rekonštrukcia hygienických zariadení nemocnice.“  28.2.2017 
122/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  28.2.2017 
123/2017/OIaZV  Zmluva o spolupráci  28.2.2017 
124/2017/OIaZV  Príkazná zmluva  28.2.2017 
125/2017/OIaZV  Zmluva o poskytovaní informácií  28.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  28.2.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  28.2.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.2.2017 
127/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  3.3.2017 
128/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2017  3.3.2017 
129/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2017  3.3.2017 
130/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2017  3.3.2017 
131/2017/OEPaRR  Zmluva o národnom spolufinancovaní pre projekt "MikroINTERREG PL-SK" č. zmluvy PLSK.01.01.00-24-0004/16-00  7.3.2017 
132/2017/OEPaRR  Zmluva o národnom spolufinancovaní pre projekt "MikroINTERREG - edu PL-SK" č. zmluvy PLSK.03.01.00-24-0003/16-00  7.3.2017 
133/2017/OSM  Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade katastrálne územie Rabča   8.3.2017 
134/2017/OSM  Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade katastrálne územie Kunerad  8.3.2017 
138/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
137/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
136/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
135/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.3.2017 
75/2017/OI  ZoD na prípravu PD : „Stredná zdravotnícka škola, Žilina - stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu.“  8.3.2017 
66/2017/OIaZV  Dodatok č.1: Zmluva o spolupráci  9.3.2017 
140/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cetnom telese/cestných pomocných pozemoch  10.3.2017 
139/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  13.3.2017 
121/2017/OI  ZoD na prípravu PD : „Kysucké múzeum Čadca – skanzen Vychylovka, podrobný inžinierskogeologický a stavebnotechnický prieskum v areáli skanzenu.“  13.3.2017 
141/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  14.3.2017 
115/2017/OI  ZoD na prípravu PD: „SOŠ polytechnická, Ružomberok – rekonštrukcia budovy dielní, objekt D1“  15.3.2017 
144/2017/OK  Zmluva o združení  16.3.2017 
785/2015/OEPaRR  Dodatok č. 1/2016 k Projektovej zmluve č. 1081/2014  16.3.2017 
126/2017/OI  ZoD na prípravu PD : „Bábkové divadlo Žilina – stavebné úpravy areálu dielní, ul. Pri Rajčianke 43,- Žilina.“  16.3.2017 
145/2017/OEPaRR  Partnerská zmluva 16.3.2017 
148/2017/OEPaRR  Kúpna zmluva  17.3.2017 
143/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  17.3.2017 
807/2013/OSM  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 05/2013  17.3.2017 
142/2017/OI  ZoD: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 507-101(most cez derivačný kanál Váhu v obci Kotešová)“ + Prílohy 17.3.2017 
153/2017/OIaZV  Zmluva o budúcej zmluve  20.3.2017 
152/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 16/2017  20.3.2017 
154/2017/OPaVO  Mandátna zmluva  21.3.2017 
156/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  21.3.2017 
159/2017/OPaVO  Mandátna zmluva  22.3.2017 
160/2017/OPaVO  Mandátna zmluva  22.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2017 
187/2012/OSM  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 14/2012  24.3.2017 
330/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2016  24.3.2017 
328/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2016  24.3.2017 
162/2017/OEPaRR  Kúpna zmluva č. Z201711991_Z  24.3.2017 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky