Zmluvy 01. - 06. 2017

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
981/2016/OI ZoD: „SZŠ Žilina – stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením – I. etapa“ + Príloha 2.1.2017
1007/2016/OI Licenčná zmluva 2.1.2017 
1006/2016/ODaÚP  PARTNERSKÁ DOHODA - Dohoda medzi vedúcim partnerom a partnermi o realizácii projektu v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE «CE55» «RUMOBIL» + Príloha (anglická verzia zmluvy)  2.1.2017 
18/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  3.1.2017 
4/2017/OSV  Zmluva č. 4/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
11/2017/OSV  Zmluva č. 11/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
7/2017/OSV  Zmluva č. 7/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
8/2017/OSV  Zmluva č. 8/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
9/2017/OSV  Zmluva č. 9/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  4.1.2017 
5/2017/OSV  Zmluva č. 5/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  5.1.2017 
12/2017/OSV  Zmluva č. 12/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  5.1.2017
20/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.1.2017 
26/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.1.2017 
6/2017/OSV  Zmluva č. 6/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  9.1.2017 
3/2017/OSV  Zmluva č. 3/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
2/2017/OSV  Zmluva č. 2/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
16/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
25/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
22/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
21/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
24/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
23/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
19/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  9.1.2017 
10/2017/OSV  Zmluva č. 10/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  9.1.2017 
1/2017/OSV  Zmluva č. 1/2017/OSV o poskytovaní finančného príspevku  9.1.2017 
987/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.1.2017 
878/2016/OI  ZoD: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,14 – 7,9“ 11.1.2017 
628/2016/OI  Dodatok č. 1 k ZoD 628/2016/OI: Spojená škola Rosinská cesta, Žilina – II. etapa – rekonštrukcia budovy telocvične + Príloha 1, Príloha 2 12.1.2017 
31/2017/OIaZV  Rámcová dohoda    12.1.2017
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.1.2017
28/2017/OI  ZoD „Dopravná akadémia, Žilina – interiérové a technické vybavenie odborných učební, Rosinská 2, Žilina.“  13.1.2017 
34/2017/OSM  Delimitačný protokol č. 6/2016  16.1.2017 
36/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch  17.1.2017 
38/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  17.1.2017 
35/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  19.1.2017 
714/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD na prípravu PD č.714/2016/OI: „Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia “blok C“- I. etapa.“ 19.1.2017 
41/2017/OEPaRR  ZoFP + Príloha 19.1.2017 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky