Zmluvy 07. - 12. 2018

  podľa 
  Fabasoft 
  Názov zmluvy Dátum zverejnenia
  299/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 2.7.2018
  302/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K989-221-10 2.7.2018
  305/2018/OK Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov + Príloha 2.7.2018
  200/2018/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 200/2018 /OSM  3.7.2018 
  307/2018/OSM Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku z vlastníctva štátu  3.7.2018
  308/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 3.7.2018 
  309/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 3.7.2018
  310/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021L051-221-10 3.7.2018
  304/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena 4.7.2018
  306/2018/OSM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 4.7.2018
  1062/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k. ú. Terchová + Príloha 9.7.2018
  87/2018/OEPaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb + Príloha 1, Príloha 2 9.7.2018 
  128/2018/OPaVO Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena 10.7.2018 
  313/2018/OEPaRR Zmluva o národnom spolufinancovaní č. PLSK.04.01.00-00-0003A/16-00 "Partnerstvom k spoločnému rozvoju" 11.7.2018
  1147/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-D1-302021H269-221-10 13.7.2018
  316/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K880-221-10 13.7.2018
  314/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  17.7.2018 
  319/2018/OSM Kúpna zmluva č. Z201818553_Z 19.7.2018
  320/2018/OZ Dohoda o pristúpení k záväzku o iných právach a povinnostiach  19.7.2018

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky